Sastanak 3 centra

Sastanak 3 centra održan  je 13.10.2018 godine u Doboju.
Teme  sastanka bile su:

-Izvještaj o ROMACTED programu u BiH
Saradnja sa ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice
Predstavljanje romske zajednice u međunarodnoj zajednici
Povećati broj sastanaka resurs centara u cilju povećanja koordinacije istih
ROMACTED je program koji se održava u 10 opština. Održano je 11 sastanaka institucija vlasti i romskih predstavnika i došlo je do povećanja komunikacije i osjetno boljeg funkcionisanja Roma i vlasti. Svi oni zagovaraju bolju egzistenciju Roma.

        Razgovaralo se i o broju izgrađenih kuća u okviru programa za rješavanje stambene problematike Roma, odnosno o tome da je broj izgrađenih kuća u području sa manjom populacijom Rma zapravo veći nego tamo gdje je više Roma. Problem je u tome što Romi iz odbora za Rome nisu u izbornoj komisiji koja dodjeljuje novčana sredstva za izgradnju kuća. Također problem je u tome što postoji loša organizacija Roma u pojedinim opštinama i kuće se grade osobama koje nisu romske populacije ali i u tome što nadležno ministarstvo ne kontroliše kako su dodjeljena sredstva utošena i dolazi do manipulacije istih. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice daje novac opštinama sa kojim ima dobru saradnju. Učešće opština treba da bude 15-20% od ukupne svote ali većina opština to ne ispunjava jer nisu zainteresovane za rješavanje problema Roma. Od 11 Roma u Odboru za Rome samo njih 5-6 prisustvuje redovno sastancima i ne mogu da preglasaju odluke sa kojima se ne slažu što je isto jedan od problema. Tokom razgovora došli smo do zaključka da uputimo inicijativu da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice vodi računa o tome kolika je populacija Roma u opštini kojoj dodjeljuju sredstva za izgradnju kuća. Jedna od tema je također bila i ta što Rome pri vijeću evrope i drugim medjunarodnim kao i pojedinim državnim institucijama predstavlja osoba koju Romi nisu izabrali tako da ona ne može da ima uvid u suštinske probleme Roma na ovim prostorima i zbog toga može da nanese više štete organizacijama koje rade na rješavanju mnogobrojnih problema Roma jer ta osoba nije u koordonaciji sa Savezom Roma kako ni drugim organizacijama.

Zaključci :

·Slanje inicijative Ministarstvu za ljudska prava I izbjeglice da vode računa o tome kako raspoređuju novčana sredstva imajući u vidu broj roma u datoj opštini i da sa opštinama koje su zanemarene u okviru projekta za stambenu problematiku Roma posvete više pažnje
·Da Ministarstvo za ljudska para I izbjeglice obavještava resurs centre o objavljenim grantovima kako bi se povećao broj aplikacioni prijavi za dati javni poziv a samim tim i došlo do povećanja standarda živora u raznim opštinama
·Da Rome predstavlja njihov legalan I legitiman predstavnik koji je u potpunosti upućen u probleme Roma širom BiH
·Sve navedene i one koje će se ubuduće slati uvoditi u protocol uduženja
·Da Aleksandar Mašić napiše primjer dobre saradnje sa Zavodom za zaopšljavanje i to isto pošelje drugim organizacijama da istu razinu saradnje pokušaju ostvariti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *