O Nama

Savez nevladinih organizacija Roma Republike Srpske je krovna romska organizacija,koja je  osnovana 09.10.2003. godine.

Savez NVO Roma RS broji 10 članica i to: UR Prijedor,  UR Gradiška, UŽR „ Ternipe romano“, UR Kozarska Dubica, RIC GRadiška, UR Modriča, UR „ Romano ilo“ Banja Luka, UR “Kham” Gradiška, UR Đelem Đelem” Teslić i  UR Brčko, s tim da je u procesu osnivanje još pet organizacija u Republici Srpskoj, a to su; Grad Doboj, grad Bijeljina, grad Modriča, Grad Brod i grad Šamac i Kostajnica. To je znači jos šest organizacija koje su u procesu formiranja od strane Saveza NVO Roma RS-a i koje će biti zvanično članice Saveza NVO Roma RS-a,  iako sada djeluju kao aktivisti u svojim zajednicama i samim  tim doprinose velikom pomaku u svojim zajednicama.

Osnovni ciljevi i zadaci su: ostvarenje i zaštita ekonomskih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih, vjerskih i drugih potreba i interesa pripadnika romske populacije kao i očuvanje, razvijanje i zaštita jezičnih, kulturnih i  tradicijskih karakteristika i osobnosti Roma.

Romska populacija na području Republike Srpske je najbrojnija nacionalna manjina u RS-u.

Romska populacija koja je nastanjena na području Republike Srpske smatra da treba da bude od značajnog interesa za RS-u, jer romska populacija nema svoju matičnu zemlju, mi imamo svoju tradiciju i kulturu, himnu, zastavu i to je sve što imamo.

U Savezu NVO Roma redovno su angažovane 4 osobe, a po potrebi uključujemo dodatno osoblje čiji broj zavisi od veličine projekta koji se implementiraju i kreće se od 3 – 10 ljudi, uglavnom volontera koji su spremni doprinijeti projektu i projektnim aktivnostima koje se odvijaju u radu udruženja.

Savez NVO Roma RS, kao krovna romska organizacija, je uključen u sve važnije proscese koji se tiču romske nacionalne manjine, a posebno u implementaciju i monitronig Akcionih planova za rješavanje problema roma iz oblasti: stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja. Sve aktivnosti koje Savez NVO Roma RS provodi u sklopu svoga rada usmjerne su na poboljšanje životnih uslova ove nacionalne manjine.